Informatie

Disclaimer

Acceptatie

Deze disclaimer geldt voor de websites www.sheetmetal.nl en www.dxfcreator.com. Door gebruik van de website accepteert u deze disclaimer. Indien u de inhoud van deze disclaimer niet accepteert, wordt u vriendelijk verzocht de website direct te verlaten.

Identiteit

Deze website is eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Technical Solutions plus Design BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08159019, gevestigd aan de Steenkampsweg 12a, 7665 RA Albergen.

Informatie

We bieden alle diensten en informatie aan zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins. Technical Solutions plus Design BV betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De op of via de website en aan de website gekoppelde websites verstrekte informatie is geen aanbod of advies voor een specifieke situatie. De op deze website opgenomen informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de op de website verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ziet u informatie die niet juist is of niet compleet? Laat ons dat dan weten.

Geen aansprakelijkheid

Wij en/of onze onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ongeacht of we je op de mogelijkheid van deze schade hebben gewezen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt is tot virussen, defecten of overige onvolkomenheden aan andere apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de website, het wijzigen, onderscheppen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de gebruiker en/of Technical Solutions plus Design BV wordt toegezonden, de beschikbaarheid en/of werking van de website, misbruik of verkeerd of oneigenlijk gebruik van de website, verlies of vervorming van gegevens, downloaden of gebruiken van bijvoorbeeld beelden, informatie en/of gegevens van de website en/of aanspraken van derden in verband met de toegang of het gebruik van de website.

Derden

Uitsluitend ter informatie kan de website hyperlinks bevatten naar websites die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover Technical Solutions plus Design BV geen controle heeft. Technical Solutions plus Design BV draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Het vertonen van hyperlinks betekent ook niet dat er een samenwerking bestaat tussen Technical Solutions plus Design BV en de beheerders van die sites.

Mails

Technical Solutions plus Design BV garandeert niet dat gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Technical Solutions plus Design BV aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Intellectuele eigendom

Technical Solutions plus Design BV, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot de door Technical Solutions plus Design BV gepubliceerde inhoud op de website. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers van de website. De website en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers mogen niets van de website overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Technical Solutions plus Design BV.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen op grond van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Technical Solutions plus Design BV mag de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Technical Solutions plus Design BV raadt u dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de website is gewijzigd.Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden Online Diensten Technical Solutions plus Design BV.Privacy Statement

Wij nemen de privacy van u en al onze andere (potentiële) gebruikers serieus. We streven ernaar uw privacy veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. U wordt verzocht het hiernavolgende privacystatement zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.

1. Identiteit

Deze website is eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Technical Solutions plus Design BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08159019, gevestigd aan de Steenkampsweg 12a, 7665 RA Albergen.

2. Wet Bescherming Persoonsgegevens

Technical Solutions plus Design BV gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Technical Solutions plus Design BV houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u een relatie met Technical Solutions plus Design BV heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Technical Solutions plus Design BV verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Technical Solutions plus Design BV schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt uw gegevens laten veranderen en wijzigen door het sturen van een e-mail naar ons. Bij verhuizing dient u dit tijdig aan te geven.

3. Gegevens en doel

Met het oog op onze dienstverlening kunnen wij zowel direct als indirect persoonsgegevens van of over de gebruiker verzamelen en vastleggen. Onder deze persoonsgegevens vallen onder meer de contactgegevens, het e-mailadres, de rekening en/of creditcardgegevens, het IP-adres en/of foto’s van de afzender. Wij gebruiken transactiegegevens om misbruik van de dienst te voorkomen. Technical Solutions plus Design BV zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren en/of voor de hierover omschreven doeleinden. Technical Solutions plus Design BV zal de persoonsgegevens niet langer bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt. Het doel voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruiker is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens ter optimalisatie van de website. De gegevens van de gebruiker worden voor geen ander doel gebruikt dan hiervoor omschreven.

4. Bezoekgegevens en cookies

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daardoor kan Technical Solutions plus Design BV de inrichting van de website optimaliseren. Technical Solutions plus Design BV maakt bij het aanbieden van haar diensten tevens gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Technical Solutions plus Design BV maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

5. Third party cookies en Google analytics

Op de website van Technical Solutions plus Design BV kunnen ook diensten van derden worden ingezet voor marketing- en analysedoeleinden. Deze kunnen eveneens cookies ("third party cookies") plaatsen om u tijdens het surfen regio- of themaspecifieke banners te tonen. U kunt het toelaten van "third party cookies" in de instellingen van uw browser deactiveren. Houdt u er wel rekening mee, dat dit de functionaliteit van andere websites dan die van Technical Solutions plus Design BV zou kunnen beïnvloeden. Technical Solutions plus Design BV kan bijvoorbeeld gebruik maken van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

6. Links met andere websites

Als u een externe link volgt waarmee u de website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat Technical Solutions plus Design BV geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. Technical Solutions plus Design BV aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Technical Solutions plus Design BV er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Technical Solutions plus Design BV die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacystatements van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en het privacystatement die voor de website van Technical Solutions plus Design BV gelden. Technical Solutions plus Design BV raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

7. Beveiliging gegevens

Technical Solutions plus Design BV draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Technical Solutions plus Design BV. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Technical Solutions plus Design BV, voor zover dat in hun functie noodzakelijk is. Technical Solutions plus Design BV spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Technical Solutions plus Design BV is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Technical Solutions plus Design BV. /p>

8. Verstrekking gegevens aan derden

Wij stellen de persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden, met uitzondering van:
- instellingen betrokken bij de financiële afhandeling en de door ons ingeschakelde derden in het kader van Technical Solutions plus Design BV;
- indien wij hiertoe wettelijk worden verplicht;
- indien dit noodzakelijk is om de rechten van de bezoeker of onze rechten te beschermen.

In die gevallen worden uw persoonsgegevens echter alleen verstrekt indien genoemde derden de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens hebben toegezegd.

9. Beveiliging

De beveiliging van de inlog- en betaalschermen en het afrekenen van Technical Solutions plus Design BV diensten wordt voortdurend geoptimaliseerd. De beveiliging werkt via de zogenoemde Secure Socket Layer (SSL) technologie. Het verstrekken van onjuiste informatie is strafbaar. Misbruik hiervan wordt gemeld aan de autoriteiten.

10. Toepasselijk Recht

Op deze website en privacystatement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met dit privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van het privacystatement discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van Technical Solutions plus Design BV, neemt u dan contact op met het op de website vermelde contactadres.

Technical Solutions plus Design BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig de website voor een update. Heeft u vragen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of over de werkwijze van Technical Solutions plus Design BV op het gebied van privacy, stuurt u dan een e-mail naar info@sheetmetal.nl.

Beperkte aansprakelijkheid

TSpD spant zich in om de inhoud van dxfcreator.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op dxfcreator.com aangeboden software worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TSpD.

In het bijzonder zijn alle prijzen op dxfcreator.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op dxfcreator.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan TSpD nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze software liggen bij TSpD.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze software is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TSpD, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke software anders aangegeven is.Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Terms and Conditions
x

Algemene Voorwaarden Online Diensten Technical Solutions plus Design BV

Artikel 1. Definities en begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: TSpD: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Technical Solutions plus Design BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08159019, de gebruikster van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Steenkampsweg 12a, 7665 RA Albergen.
Klant: de wederpartij van TSpD die de registratie heeft voltooid evenals een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst met TSpD is aangegaan. Applicatie/Dienst: het door TSpD ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur voor het creëren van plaatuitslagen en genereren van dxf-bestanden van dezelfde plaatuitslagen via internet of een ander netwerk, zonder dat aan Klant een fysieke drager met de desbetreffende Programmatuur wordt verstrekt. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een tijdelijk gebruiksrecht op de daarin omschreven Programmatuur wordt geleverd via software as a service. Gelicentieerde Gebruiker: de Klant of een natuurlijke persoon werkzaam in de organisatie van Klant, die conform de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden het recht heeft de door TSpD ter beschikking gestelde Programmatuur te gebruiken Account: een na voltooiing van een elektronisch registratieproces aan Klant toegekende unieke gebruikersnaam met een wachtwoord, waarmee de Klant zich toegang tot de Applicatie kan verschaffen Programmatuur: de computerprogrammatuur die door TSpD aan Klant wordt geleverd of voor gebruik beschikbaar wordt gesteld, inclusief eventueel daarbij behorende nieuwe versies.
Website: de websites www.sheetmetal.nl en www.dxfcreator.com. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.


Artikel 2. Algemeen

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen TSpD en een Klant waarop TSpD deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met TSpD houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met TSpD, voor de uitvoering waarvan door TSpD derden dienen te worden betrokken.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. TSpD en de Klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. TSpD behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging via de website van TSpD en/of e-mail. Indien Klant niet wenst in te stemmen met deze wijzigingen, heeft deze het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tien (10) dagen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden.
7. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.


Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst en Account

1. Uitingen van TSpD op de Website of op andere wijze met betrekking tot de Diensten gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid van de Diensten.
2. De Klant kan rechtstreeks via de Website een Overeenkomst afsluiten voor een bepaalde periode. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat TSpD de bevestiging van de Overeenkomst verstuurt.
3. Een Klant dient zich te registreren door het registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen en deze Voorwaarden te aanvaarden. Wijzigingen in de gegevens van de Klant dient Klant direct schriftelijk mede te delen aan TSpD. Indien de Klant hierin verzuimt, is deze aansprakelijk voor eventuele schade die TSpD als gevolg daarvan lijdt.
4. De Klant is zelf verantwoordelijk voor zijn Account. Klant dient zijn persoonlijke wachtwoord en gebruikersnaam zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. Klant garandeert TSpD dat het wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en is zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. TSpD is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.
5. De Klant erkent dat TSpD te allen tijde het recht heeft de toegang tot de Website en/of de Applicatie tijdelijk of permanent te ontzeggen en het gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten of op te zeggen aan de Klant die niet meerderjarig en handelingsbekwaam blijkt te zijn, onjuiste gegevens heeft verstrekt, onrechtmatig handelt ten opzichte van TSpD of een derde in verband met TSpD dan wel zich niet aan één of meer bepalingen van deze Voorwaarden en Overeenkomst houden. Dit onverminderd het recht van TSpD op schadevergoeding.
6. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van zijn geregistreerde gegevens en dient deze gegevens zelf actueel te houden door deze zo nodig te wijzigen.
7. Het recht tot gebruik van het Account en de Applicatie, zoals is omschreven in de Overeenkomst, komt enkel en alleen de betreffende Gelicentieerde Gebruiker toe. Het is daarom niet toegestaan om dit recht over te dragen.


Artikel 4. Overeengekomen dienstverlening en gegevens

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Klant verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de Dienst en de wijze waarop de resultaten van de Dienst worden ingezet.
2. Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door Gelicentieerde Gebruikers, ongeacht of deze Gelicentieerde Gebruikers in een gezagsverhouding tot Klant staan.
3. De Klant blijft te allen tijde eigenaar van de door hem ingevoerde gegevens.
4. Klant dient zelf back-ups te maken van alle gegevens die via de Applicatie zijn ingevoerd. TSpD is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg)schade of gederfde winsten van Klant.


Artikel 5. Ondersteuning

1. Indien de dienstverlening aan Klant op grond van de Overeenkomst tevens ondersteuning aan Gelicentieerde Gebruikers omvat, zal TSpD telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de Overeenkomst genoemde Programmatuur en over het gebruik dat van de Dienst wordt gemaakt.
2. TSpD kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. TSpD zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen.
3. TSpD kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning.
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt ondersteuning uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van TSpD.
5. Ondersteuning omvat in ieder geval uitdrukkelijk niet:
•werkzaamheden ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken;
•ondersteuning op locatie;
•het op verzoek van Klant uitbreiden van de functionaliteit van de Applicatie;
•Werkzaamheden ten aanzien van externe databases van andere leveranciers dan TSpD;
•installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst
omschreven diensten;
•ondersteuning voor (bedienings-) software van andere producenten dan TSpD;
•bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Applicatie;
•ondersteuning voor de internetverbinding;
•ondersteuning in een omgeving die volgens de systeemvereisten niet ondersteund wordt.
6. In het kader van het leveren van ondersteuning is TSpD gerechtigd de gegevens van Klant welke deze in de Applicatie heeft ingebracht in te zien.
7. Indien TSpD in opdracht van Klant toch werkzaamheden verricht welke niet zijn overeengekomen dan wel in lid 5 worden genoemd, zal TSpD deze werkzaamheden naast de reguliere vergoedingen aan Klant apart in rekening brengen conform de op dat moment bij TSpD geldende prijzen en gemaakte kosten.


Artikel 6. Uitvoering en telecommunicatie

1. TSpD spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Website en/of de Applicatie maar kan gezien de aard van het internet een ononderbroken beschikbaarheid nooit garanderen.
2. TSpD levert de Dienst slechts in opdracht van Klant. Indien TSpD op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Klant, zijn medewerkers of Gelicentieerde Gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Klant in rekening worden gebracht.
3. TSpD kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de Dienst aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Klant geldende procedures tot gevolg hebben, zal TSpD Klant hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Klant. In dat geval kan Klant de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of TSpD de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.
4. TSpD kan de uitvoering van de Dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de Programmatuur. TSpD is niet gehouden specifiek voor Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Dienst of Programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
5. TSpD kan de Dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. TSpD zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na kennisgeving aan Klant.
6. TSpD is nimmer gehouden Klant een fysieke drager met de in het kader van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking te stellen en te houden Programmatuur te verstrekken.
7. TSpD is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van telecommunicatiefaciliteiten zoals internet.
8. TSpD is gerechtigd Klant toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. TSpD kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. Klant behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar.
9. TSpD of een bij de uitvoering van de Overeenkomst door TSpD ingeschakelde derde is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.
10. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Klant zal TSpD steeds informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan.
11. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met het buitenbeschouwing laten van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud evenals met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van TSpD zijn gelegen en met inachtneming van de Dienst als geheel gedurende de duur van de Overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door TSpD gemeten beschikbaarheid en serviceniveau als volledig bewijs gelden.
12. TSpD biedt de Applicatie aan op basis van “fair use”, dat wil zeggen dat er in beginsel geen beperkingen worden opgelegd aan de door Klant veroorzaakte belasting, tenzij anders aangegeven in de Overeenkomst. TSpD behoudt zich wel het recht voor om bij excessief gebruik, zijnde gebruik dat significant hoger ligt dan dat van de gemiddelde Klant, naar eigen inzicht –technische- maatregelen te treffen.
13. Klant dient, direct na eerste kennisgeving door TSpD van excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, maatregelen te treffen om hieraan een einde te maken. TSpD is gerechtigd de Applicatie dienstverlening en/of iedere andere op grond van de Overeenkomst uit te voeren verplichting op te schorten bij een voortdurend excessieve systeem- en/of netwerkbelasting
14. In het geval er sprake is van een structureel excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, zullen partijen in overleg treden over de kosten hiervan.


Artikel 7. Duur Overeenkomst en overdracht

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar of vijf (5) jaren, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst.
2. Na het verstrijken van de termijn bedoeld in het vorige lid wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één (1) jaar, tenzij één van beide partijen de Overeenkomst tenminste één (1) maand voor het einde van de dan lopende periode schriftelijk of via de Website opzegt.
3. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal de Klant direct het gebruik van de Applicatie staken en gestaakt houden. Daarnaast zal Klant na beëindiging van de Overeenkomst geen toegang meer hebben tot de Applicatie en zijn gegevens. TSpD zal bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan de Klant restitueren.
4. De Klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
5. TSpD is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen op grond van de Overeenkomst aan een derde over te dragen. TSpD is eveneens gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
6. Wanneer een Overeenkomst wordt beëindigd dan wel om andere redenen de Account stopgezet wordt, worden door TSpD nog gedurende een (1) jaar alle gegevens bewaard. Hierna worden deze gegevens zonder hieraan voorafgaand Klant te informeren, onherroepelijk verwijderd. Er kan dan geen kopie van de gegevens meer worden verstrekt.


Artikel 8. Verplichtingen Klant

1. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet-)verbindingen noodzakelijk om van de Applicatie gebruik te kunnen maken.
2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen om zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.
3. De Klant staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met TSpD die de normale werking van de Website en/of de Applicatie kan verstoren, noch gegevens naar TSpD verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van TSpD onevenredig zwaar kunnen belasten.
4. De Klant garandeert ook dat hij (de functionaliteiten van) de Website en/of de Applicatie niet zal gebruiken om
•gegevens die virussen, worms, spyware, malware bevat, of elke andere gelijkaardige schadelijke programma’s te downloaden, te verzenden of te verspreiden of
•berekeningen, verrichtingen of transacties uit te voeren die de functionaliteit van de Website, Applicatie of een programma, computer of telecommunicatiemiddel kunnen verstoren, vernietigen of in zijn functies beperken.


Artikel 9. Tarieven

1. De Klant is op grond van de Overeenkomst een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt nader bepaald in de Overeenkomst.
2. De vergoeding is verschuldigd ongeacht of de Klant gebruik maakt van de Applicatie.
3. Alle prijzen zijn exclusief servicekosten en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient Klant alle betalingen in euro’s te voldoen.
4. TSpD is gerechtigd na tenminste twee (2) maanden na bekendmaking de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Klant gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Klant komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.
5. De overeengekomen dienstverlening mag door Klant uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt en voor een bepaald aantal of soort Gelicentieerde Gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.
6. TSpD kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 10. Betaling

1. Betaling dient steeds plaats te vinden op de door TSpD op de Website aangegeven wijze.
2. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van € 125,00. Indien TSpD echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
4. In het geval dat Klant de Overeenkomst is aangegaan in de hoedanigheid van consument is de Wet Incassokosten van toepassing.
5. TSpD heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.


Artikel 11. Opschorting en Ontbinding

1. Klant en TSpD zijn te allen tijde bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Klant of TSpD: •in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend; •surseance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend; •de bedrijfsvoering staakt.
2. TSpD is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
•Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
•na het sluiten van de Overeenkomst TSpD ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
•indien de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
•indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van TSpD kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TSpD op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien TSpD de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.


Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. TSpD is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van TSpD.
2. De aansprakelijkheid van TSpD wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant TSpD direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en TSpD ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TSpD in staat is adequaat te reageren.
3. De totale aansprakelijkheid van TSpD wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal tweemaal (2) het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). bedongen voor één (1) jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 10.000,00 (tienduizend Euro). Bovendien is de aansprakelijkheid van TSpD in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
4. TSpD is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot zuivere vermogensschade, gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van (klant)gegevens, goodwill, schade als gevolg van aanspraken van opdrachtgevers van Klant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan TSpD voorgeschreven zaken en/of geconstateerde gebreken) dan door Klant geleden directe vermogensschade is TSpD niet aansprakelijk.
5. De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van TSpD of diens leidinggevenden.
6. Klant vrijwaart TSpD voor alle aanspraken die derden tegenover TSpD pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door TSpD van de Overeenkomst.
7. TSpD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade van welke aard ook geleden door Klant verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet-juist of het tijdelijk nietvolledig beschikbaar zijn van de Applicatie of de Website.
8. TSpD is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Klant verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van Klant of van derden, van apparatuur van Klant, TSpD of derden, of van internetverbindingen van Klant, TSpD of derden.
9. TSpD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet-juist, het niet-volledig of het niet-tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die via de Applicatie bij TSpD worden geplaatst.
10.TSpD is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van data welke veroorzaakt is door handelingen en/of tekortkomingen aan de kant van de hosting provider.
11.Iedere vordering tot schadevergoeding tegen TSpD vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.


Artikel 13. Overmacht

1. TSpD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TSpD geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TSpD niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TSpD en ziekte van de door de uitvoering van de Overeenkomst aangewezen persoon worden daaronder begrepen. TSpD heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat TSpD zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tot die omstandigheid wordt in elk geval tevens maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de dienstverlening via internet, storingen in systemen die deel uit maken van het internet, storingen in de telecommunicatie, infrastructuur, computerinbraak en uitval van elektriciteitsvoorzieningen. Deze bepaling geldt niet alleen ten aanzien van TSpD maar tevens ten behoeve van de door TSpD ingeschakelde hosting provider.
4. TSpD kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


Artikel 14. Klachten over dienstverlening


1. Indien de Klant niet tevreden is met de uitvoering van de dienstverlening kan deze een klacht indienen. Bij voorkeur vindt dit plaats via de contactpagina op de Website, maar dit kan ook per e-mail naar info@sheetmetal.nl. Klant ontvangt van TSpD een bevestiging van de ontvangst van de klacht per e-mail.
2. TSpD streeft ernaar om een reactie en een mogelijke oplossing binnen 3 (drie) weken na ontvangst aan de Klant kenbaar te maken. Het kan echter voorkomen dat een nader onderzoek nodig is om op de klacht te reageren waardoor de behandeling langer kan duren. In dit geval zal TSpD de Klant hiervan op de hoogte stellen.
3. De Procedure is als volgt:
i. Stuur een email naar info@sheetmetal.nl.
ii. Vermeld uw persoonsgegevens en telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.
iii. Geef en (korte) duidelijke omschrijving van uw klacht.
iv. U krijgt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 21 (eenentwintig) kalenderdagen een reactie.
v. Wij doen binnen de mate van het mogelijke en het billijke ons uiterste best om de klacht te verhelpen.
4. Indien Klant een klacht meldt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.


Artikel 15. Geheimhouding en persoonsgegevens

1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel hem daartoe verplicht, is TSpD verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Klant. De Klant kan ter zake een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Behoudens schriftelijke toestemming van de Klant is TSpD niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan hem door de Klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval TSpD voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
3. De volledige verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de Dienst door Klant worden verwerkt berust bij Klant. Klant staat er tegenover TSpD voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Klant vrijwaart TSpD tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 16. Gebruiksrecht Applicatie

1. TSpD verleent aan de Klant hierbij het niet-exclusieve recht om de Applicatie/Programmatuur gedurende de looptijd van de Overeenkomst te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van Klant, voor het in de Overeenkomst opgenomen aantal Gelicentieerde Gebruikers evenals voor eventuele bijbestellingen die tijdens de Overeenkomst worden geplaatst.
2. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze Voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend. Het is Klant buiten het deze Voorwaarden genoemde daarom niet toegestaan de Applicatie op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen.
3. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend het door middel van een computer of soortgelijke gegevensverwerkende apparatuur in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van de Applicatie/Programmatuur conform de daarbij behorende schriftelijke specificaties en instructies van TSpD.
4. Het gebruiksrecht van Klant mag slechts worden uitgeoefend door Gelicentieerde Gebruikers en op de in de Overeenkomst bepaalde apparatuur en/of infrastructuur.
5. Als Gelicentieerde Gebruikers worden uitsluitend beschouwd personen die werkzaam zijn in de organisatie van Klant en ten aanzien van wie in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald, of uit de Overeenkomst ondubbelzinnig voortvloeit, dat zij gerechtigd zijn tot gebruik van de Applicatie/Programmatuur.
6. Het gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Klant van de voor de Programmatuur geldende vergoeding.
7. Onverminderd het bepaalde in voorgaand lid, is het Klant niet toegestaan de Applicatie/Programmatuur geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur van derden of van Klant zelf, behoudens voor zover Klant hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van TSpD.
8. Klant zal de Applicatie/Programmatuur en de Website slechts gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in deze Voorwaarden.
9. TSpD is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in de Applicatie/Programmatuur. TSpD zal Klant tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Applicatie, een en ander naar oordeel van TSpD.


Artikel 17. Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Applicatie, Programmatuur, Websites, databestanden, apparatuur of andere zaken, berusten uitsluitend bij TSpD. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Klant tot verveelvoudiging van Programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
2. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
3. Het is TSpD toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de Programmatuur. Het is Klant niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.
4. TSpD behoudt zich van alle rechten voor en met betrekking tot de intellectuele eigendom die is verbonden aan de producten die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt of heeft gebruikt.
5. Het is Klant niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinnen van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van de TSpD.
6. TSpD heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.
7. In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Klant een boete van € 5.000,00 (vijfduizend euro), voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die TSpD geldend kan maken.


Artikel 18. Communicatie

1. Klant en TSpD komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3 is voldaan. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
2. Communicatie tussen Klant en TSpD kan daarom elektronisch plaatsvinden, behoudens voor zover daarvan in overeenkomsten met Klant, in deze voorwaarden of in de wet wordt afgeweken. De door TSpD opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Klant.
3. Elektronische communicatie door TSpD aan Klant wordt geacht door Klant te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door Klant wordt bewezen. Voor zover de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Klant komt dit voor risico van Klant, ook indien de e-mailbox bij een derde gehuisvest is.
4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en TSpD, dan wel tussen TSpD en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Klant en TSpD, is TSpD niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TSpD.


Artikel 19. Toepasselijk recht en Voorwaarden

1. Op alle Overeenkomsten tussen Klant en TSpD is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage bij de stichting DigiTrage, gevestigd te Utrecht.
3. De procedure verloopt via www.digitrage.nl in overeenstemming met het Procesreglement van de stichting DigiTrage. Het Procesreglement wordt op voornoemde website gepubliceerd. Het Procesreglement kan ook bij TSpD worden opgevraagd en maakt deel uit van de Overeenkomst.
4. Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot de bevoegde burgerlijk rechter, zolang het geschil niet is voorgelegd aan de stichting DigiTrage.
5. In het geval TSpD een geschil voorlegt aan de stichting DigiTrage maar de Klant geeft de voorkeur aan een procedure bij de burgerlijk rechter, moet dit door de Klant binnen één maand na voorlegging schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Deze bepaling is enkel van toepassing voor de Klant welke in de hoedanigheid van consument de Overeenkomst heeft gesloten.
6. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08159019 en zullen door TSpD op verzoek kosteloos worden toegezonden.
7. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met TSpD.
8. De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.